Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a způsobu nakládání s osobními údaji

 

1) Totožnost a kontaktní údaje správce:

Mgr. Lenka Zapletalová – Jazykovka Votice, IČO 73038946, se sídlem Královna 34, 257 03 Neustupov, info@jazykovkavotice.cz

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Správce nemá povinnost jej ustanovit a ustanoven není.

3) Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a realizace smlouvy mezi správcem a Vámi (smlouva o účasti na táboře, o studiu na jazykovce, příp. jiná). Právním základem pro zpracování osobních údajů je ustanovení článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení, tedy slovy nařízení: „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“.

4) Kategorie příjemců osobních údajů:

Aby smlouva mohla být realizována a aby správce dostál svým veřejnoprávním povinnostem (zejm. daňovým a účetním) je nutné, aby osobní údaje Vámi uvedené v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy správce v některé fázi předal nebo k nim umožnil přístup těmto kategoriím příjemců:

  • správce webových stránek;
  • daňový poradce či účetní;
  • orgán finanční správy (finanční úřad), příp. další orgán veřejné správy, vyplývá-li z obecně závazného právního předpisu pro správce povinnost předat mu osobní údaje.

Kromě toho k osobním údajům může mít přístup také poskytovatel služeb zajišťujících chod webových stránek, a mailové komunikace správce, neboť tyto služby fungují na jeho serverech či softwareu.

Pro všechny uvedené příjemce jsou však ustanovení nařízení také závazná a podmínky ochrany osobních údajů se vztahují i na ně.

5) Správce nepředává osobní údaje do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

6) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Z důvodu archivace smluvní dokumentace (tedy přihlášky a souvisejících dokumentů) pro daňové účely bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 8 let. Počátek lhůty se počítá od prvního dne roku, který následuje po roce, v němž byla přihláška podána, resp. smlouva uzavřena.

7) Jako subjekt osobních údajů máte právo:

– požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (tzn. požádat správce o informace, jaké Vaše osobní údaje eviduje a jak s nimi nakládá; podmínky a rozsah přístupu jsou uvedeny v článku 15 nařízení; pokud podáte žádost o informace, může Vás správce podle článku 12 odst. 6. nařízení požádat o poskytnutí dodatečných informací k prokázání Vaší totožnosti);

– požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, příp. omezení jejich zpracování (podmínky jsou uvedeny v článcích 16 až 19 nařízení); pokud však jde o právo na výmaz či omezení osobních údajů, nejsou jím dotčeny veřejnoprávní povinnosti správce uchovávat dokumenty zejm. kvůli daňové kontrole;

– na přenositelnost údajů (tzn. na převod svých osobních údajů od správce k jinému správci; podmínky jsou uvedeny v článku 20 nařízení);

– vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za podmínek uvedených v článku 21 nařízení (toto ustanovení se však týká především zpracování osobních údajů pro účely tzv. přímého marketingu a na smluvní vztah se správcem se tedy nevztahuje);

– podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (podmínky jsou uvedeny v článku 77 nařízení).

8) Potřeba, abyste v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy uvedli některé své osobní údaje, vyplývá jak z občanského zákoníku, tak z předpisů daňových a účetních a je tedy jak zákonným, tak smluvním požadavkem. V přihlášce však zadáváte jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a realizaci smlouvy; nadbytečné údaje správce nevyžaduje. Vyplnění osobních údajů je záležitostí Vašeho dobrovolného rozhodnutí; jejich nevyplnění by však znamenalo, že správce nebude moci Vaši přihlášku vyřídit.

9) Správce neprovádí s osobními údaji žádné automatizované rozhodování ani profilování.